399

ASOCIACIJOS
STEIGIMAS

9 d. dienos

PRIVALUMAI

  • Minimalus narių skaičius – 3
  • Asociacija gali gauti paramą
  • Sprendimai priimami visuotinio ar dalinio narių susirinkimo metu

Asociacija – ne pelno siekiančios įmonės juridinė organizavimo forma, kurios tikslas – koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus.

Asociacijos steigimo kaina – 399* €

Steigiant su anglišku pavadinimu +150 €

Į kainą įskaičiuota:

  • 16,22 € Registrų centro mokestis už įmonės pavadinimą
  • 26,55 € Registrų centro mokestis už Asociacijos steigimą
  • 105 € notaro mokestis
  • 236,42 € dokumentų rengimas, atstovavimas RC ir buveinės suteikimas neribotam laikui.

*Kaina gali didėti, jeigu steigėjai bus Juridiniai asmenys

Asociaciją įsteigsime per 8-9 darbo dienas.

Asociacija tai valstybės, savivaldybės, jų institucijų arba kitų asmenų, nesiekiančių naudos sau, įsteigti juridiniai asmenys, kurių tikslas tenkinti viešuosius interesus. Paprastai asociaciją galima atpažinti iš pavadinime vartojamų žodžių „asociacija“, „susivienijimas“, „konfederacija“, „sąjunga“, „draugija“, „klubas“.

Asociacijos tikslas yra atstovauti jos narių – bendraminčių interesams, kurie susivienijo į asociaciją, kad būtų ginamos jų teisės ir pozicija, kad galėtų bendradarbiauti su užsienyje esančiomis panašaus tipo organizacijomis. Todėl į asociacijas daugiausia vienijasi asmenys ar įmonės, pagal interesų grupes.

Asociacijos steigėjų turi būti ne mažiau kaip trys. Asociacijos nariais gali būti asmenys, sulaukę 18 metų, išskyrus asociacijų, kurių veikla susijusi su vaikų ir jaunimo poreikiais – tokiais atvejais gali būti ir jaunesni.

Vieni svarbiausių asociacijos veiklos dokumentų yra įstatai. LR Civilinis kodeksas ir atitinkami įstatymai reikalauja, kad asociacijos veiklos tikslai turi būti apibūdinti aiškiai ir išsamiai, nurodant veiklos sritį ir rūšį.

Asociacija turi teisę verstis įstatymų nedraudžiama ūkine komercine veikla, kuri yra neatsiejamai susijusi su jų veiklos tikslais ir reikalinga jiems pasiekti.
Asociacijos nariai moka stojamąjį ir metinį nario mokesčius.

Asociacijos organai privalo būti tokie: visuotinis narių susirinkimas ar kitas organas (konferencija, suvažiavimas, kongresas, asamblėja ar kt.), turintis visas ar dalį visuotinio narių susirinkimo teisių. Asociacijoje taip pat turi būti vienasmenis (direktorius, prezidentas) ar kolegialus valdymo organas (valdyba, stebėtojų taryba, prezidiumas), taip pat gali būti sudaromi kiti organai (komisijos, darbo grupės).

Asociacijų įstatymas draudžia atlyginti kolegialių organų nariams už veiklą asociacijoje, jei pastarieji nėra valdymo organų nariai.
Asociacija pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė.

ĮMONĖ PER 2 VALANDAS

UŽSAKYTI PASLAUGĄ


    © Copyright - Law 7