499

LABDAROS IR PARAMOS
FONDAS

PRIVALUMAI

  • Fondą gali steigti neribotas skaičius asmenų
  • Pelno nesiekianti organizacija
  • Ribota civilinė atsakomybė

Labdaros ir paramos fondas yra nepelno siekiantis juridinis asmuo, kurio pagrindiniai veiklos tikslai – labdaros ir (ar) paramos, prireikus ir kitokios pagalbos, teikimas fiziniams ir juridiniams asmenims mokslo, švietimo, kultūros, meno, religijos, sporto, sveikatos apsaugos ir kitose visuomenei naudingose ir su naudos sau siekimu nesiejamose srityse.

Steigimo kaina – 499 € + notaro mokestis

Foną įsteigsime per 5-6 darbo dienas.

Labdaros ir paramos fondas – savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kuris valdo, naudoja jam perduotą ir savo įgytą turtą, tuo turtu disponuoja ir kurio pagrindiniai veiklos tikslai – labdaros ir (ar) paramos teikimas fiziniams ir juridiniams asmenims visuomenei naudingose ir su naudos sau siekimu nesiejamose srityse.

Fondo veiklai yra taikomi tam tikri apribojimai, susiję su fondo turtinių teisių apribojimais, kitų juridinių asmenų steigimu, paskolomis.

Fondas yra nepelno siekiantis juridinis asmuo, taigi dalininkai negali gauti iš tokios veiklos pelno. Taip pat, išskyrus fondo likvidavimą, nėra galimybės susigrąžinti padarytus įnašus.

Labdaros ir paramos fondo steigėjais gali būti neribotas skaičius fizinių ar juridinių asmenų, galinčių būti paramos teikėjais. Nuo fondo įregistravimo visi steigėjai tampa dalininkais.

Fondas turi turėti dalininkų susirinkimą ir valdymo organą (vienasmenį ar/ir kolegialų). Visuotinis dalininkų susirinkimas yra aukščiausiasis fondo organas. Susirinkime kiekvienas dalininkas turi vieną balsą, nebent įstatuose nustatyta, kad balso teisės apimtis siejama su įnašų dydžiu. Su valdymo organų nariais sudaromos darbo arba paslaugų sutartys.

Labdaros ir paramos fonde gali būti suformuojamas neliečiamasis kapitalas, kuris gali būti skiriamas investicijoms, iš kurių gautos pajamos turi būti skiriamos tik siekiant įstatuose numatytų visuomenei naudingų tikslų.

Fondas gali būti pertvarkomas į viešąją įstaigą.

ĮMONĖ PER 2 VALANDAS

UŽSAKYTI PASLAUGĄ


    © Copyright - Law 7